ارتباط با ما

کارخانه: کیلومتر 3 جاده کلات روبروی آشپزخانه آشپزباشی
دفتر مرکزی: 982191302546+
کارخانه: 985132626636+
ایمیل: info@digifabric.net